Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Klient tímto uděluje podnikateli – Dominika Skučková, se sídlem Pec Pod Sněžkou 294, PSČ: 542 21 Pec pod Sněžkou, IČ: 753 19 357, e-mail: info@interieryrb.cz, telefon +420 776 070 044 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:

– fotografie se specifikováním lokality

(dále jen společně jako „“).

2. Klient souhlasí se zpracováním svých OÚ za účelem:

– umístění fotografie na webové stránky Správce za účelem propagace

3. OÚ budou zpracovávány manuálně i automatizovaně. K OÚ budou mít přístup pověření pracovníci Správce.

4. Souhlas se zpracováním OÚ je dobrovolný. Informaci o tom, které OÚ jsou zpracovávány, poskytne bez zbytečného odkladu na ústní či písemné vyžádání Správce. Souhlas klienta je udělován na období 5 let.

5. Klient má právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké OÚ zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování OÚ,
  • vyžádat si u Správce přístup ke svým OÚ a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz svých OÚ, popř. omezení jejich zpracování,
  • na přenositelnost svých OÚ,
  • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování svých OÚ,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním OÚ obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Klient je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to např. zasláním e-mailu na adresu info@interieryrb.cz nebo osobní žádostí u Správce. 

7. Klient bere na vědomí, že zpracovávání jeho OÚ je prováděno zejména Správcem, OÚ však mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel softwaru, fotograf atd.